Box Score

CORENDON KINHEIM vs DOOR NEPTUNUS (May 17, 2014)

 
Composite Box Score
 

Hoofdklasse Honkbal 2014
CORENDON KINHEIM 3, DOOR NEPTUNUS 1 - Composite Box Score
May 17, 2014 at Rotterdam (Familiestadion)

CORENDON KINHEIM   ab    r    h  rbi  2b  3b  hr  bb  sb  cs  hp  sh  sf  so  ibb  kl  gdp  po    a    e 
CREMER ss 
WEERT v 2b 
MARTINUS J pr/lf 
CUBA de lf/3b 
ENGELHARDT dh 
ARENDS 1b  11 
GARIO 3b 
HENRICHS ph/3b 
RICARDO c 
MARTINUS C rf 
MUZO cf 
MARTIJN p 
ASJES p 
Totals   37  14  30  18 

DOOR NEPTUNUS   ab    r    h  rbi  2b  3b  hr  bb  sb  cs  hp  sh  sf  so  ibb  kl  gdp  po    a    e 
FERNANDES 1b 
DILLE 2b 
KEMP D ss 
BOEKHOUDT rf 
LOPEZ 3b 
ANTHONY dh 
KEMP U lf 
HUIJSER c  13 
WAWOE pr 
DAANTJI cf 
YNTEMA p 
ACKER v p 
DISMUKES p 
Totals   31  30  10 

CORENDON KINHEIM   ip    h    r  er  bb  so  wp  bk  hbp  ibb  ab  bf  fo  go  np 
MARTIJN Jerrold   7.0  21  26  10  86 
ASJES Aschwin W  3.0  10  12  33 
 
DOOR NEPTUNUS   ip    h    r  er  bb  so  wp  bk  hbp  ibb  ab  bf  fo  go  np 
YNTEMA Orlando   7.0  10  25  27  93 
ACKER van Jorian   0.2  21 
DISMUKES Will L  2.1  33 

Umpires - HP: GROENEWEGEN Fred 1B: GRONINGEN van Fred 3B: LIEROP van Coen
Start: 14:00 Time: 2:45 Attendance:
Weather: Sunny Game notes: Scorers - NELISSEN Huub, SLINGER Stefan

 
Play-by-Play
 

Hoofdklasse Honkbal 2014
CORENDON KINHEIM 3, DOOR NEPTUNUS 1
May 17, 2014 at Rotterdam (Familiestadion)

CORENDON KINHEIM starters: 25/ss CREMER; 17/2b WEERT v; 21/lf CUBA de; 37/dh ENGELHARDT; 33/1b ARENDS; 2/3b GARIO; 11/c RICARDO; 26/rf MARTINUS C; 24/cf MUZO; 1/p MARTIJN;

DOOR NEPTUNUS starters: 8/1b FERNANDES; 11/2b DILLE; 24/ss KEMP D; 26/rf BOEKHOUDT; 18/3b LOPEZ; 4/dh ANTHONY; 2/lf KEMP U; 12/c HUIJSER; 23/cf DAANTJI; 38/p YNTEMA;

CORENDON KINHEIM 1st - CREMER reached on a fielding error by ss (3-1 BBBK). CREMER out at second c to 2b, caught stealing. WEERT v struck out looking (1-2 KSBK). CUBA de flied out to lf (2-1 KBB). 0 runs, 0 hits, 1 error, 0 LOB.

DOOR NEPTUNUS 1st - FERNANDES grounded out to ss (3-2 KBKBB). DILLE flied out to rf (1-1 BK). KEMP D grounded out to 1b unassisted (0-0). 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB.

CORENDON KINHEIM 2nd - ENGELHARDT struck out swinging (2-2 KBBSS). ARENDS grounded out to ss (3-2 KBBFB). GARIO struck out looking (2-2 BKBFK). 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB.

DOOR NEPTUNUS 2nd - BOEKHOUDT walked (3-0 BBBB). LOPEZ grounded into double play ss to 2b to 1b (2-2 KBBS); BOEKHOUDT out on the play. ANTHONY struck out looking (1-2 BKKK). 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB.

CORENDON KINHEIM 3rd - RICARDO grounded out to ss (1-1 KB). MARTINUS C singled to right field (0-0). MUZO grounded out to 3b, SAC (0-0); MARTINUS C advanced to second. CREMER flied out to cf (2-0 BB). 0 runs, 1 hit, 0 errors, 1 LOB.

DOOR NEPTUNUS 3rd - KEMP U walked (3-0 BBBB). KEMP U failed pickoff attempt. HUIJSER walked (3-1 BBBKB); KEMP U advanced to second. DAANTJI reached on a fielder's choice to shortstop (0-1 K); HUIJSER advanced to second; KEMP U out at third ss to 3b. FERNANDES fouled out to rf (0-0). DILLE reached on a fielder's choice to shortstop (2-0 BB); DAANTJI out at second ss to 2b. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 2 LOB.

CORENDON KINHEIM 4th - WEERT v reached on a throwing error by 3b, out at second 2b to ss (0-0). CUBA de singled to right field (0-1 K). ENGELHARDT struck out swinging (2-2 BBFSS). ARENDS struck out swinging (0-2 FKFFS). 0 runs, 1 hit, 1 error, 1 LOB.

DOOR NEPTUNUS 4th - KEMP D struck out swinging (1-2 BKFS). BOEKHOUDT struck out swinging (3-2 BFSBFBS). LOPEZ struck out swinging (1-2 KBFFFS). 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB.

CORENDON KINHEIM 5th - GARIO struck out looking (1-2 BKFFFK). RICARDO singled to center field (0-0). MARTINUS C flied out to lf (0-2 SF). MUZO singled through the right side (0-0); RICARDO advanced to second. CREMER struck out swinging (0-2 SFS). 0 runs, 2 hits, 0 errors, 2 LOB.

DOOR NEPTUNUS 5th - ANTHONY singled up the middle (1-0 B). KEMP U out at first p to 2b, SAC (1-1 BF); ANTHONY advanced to second. HUIJSER walked (3-0 BBBB). DAANTJI doubled down the lf line, RBI (0-1 K); HUIJSER advanced to third; ANTHONY scored. FERNANDES struck out swinging, out at first c to 1b (0-2 KSS). DILLE grounded out to ss (0-0). 1 run, 2 hits, 0 errors, 2 LOB.

CORENDON KINHEIM 6th - WEERT v struck out swinging (0-2 KKS). CUBA de walked (3-1 BFBBB). ENGELHARDT struck out swinging (2-2 BBSFS). ARENDS doubled to right field (1-1 FB); CUBA de advanced to third. GARIO flied out to ss (0-2 KS). 0 runs, 1 hit, 0 errors, 2 LOB.

DOOR NEPTUNUS 6th - KEMP D flied out to cf (2-1 FBB). BOEKHOUDT grounded out to p (1-0 B). LOPEZ grounded out to ss (0-1 K). 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB.

CORENDON KINHEIM 7th - RICARDO flied out to lf (2-0 BB). MARTINUS C struck out swinging (0-2 FSS). MUZO grounded out to 2b (1-2 KKB). 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB.

DOOR NEPTUNUS 7th - ANTHONY struck out swinging (0-2 KFS). KEMP U grounded out to 3b (0-1 K). HUIJSER flied out to rf (2-0 BB). 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB.

CORENDON KINHEIM 8th - ACKER v to p for YNTEMA. CREMER popped up to 3b (0-1 F). WEERT v singled to left center (2-1 BBK). WEERT v failed pickoff attempt. CUBA de grounded out to 2b (1-2 KKB); WEERT v advanced to second. ENGELHARDT walked (3-0 BBBB). COACHING VISIT TO PITCHER. ARENDS reached on a throwing error by 1b, advanced to second on the error (3-2 BBKFBF); ENGELHARDT advanced to third on the error; WEERT v scored on the error, unearned. DISMUKES to p for ACKER v. HENRICHS pinch hit for GARIO. HENRICHS grounded out to ss (2-1 BBK). 1 run, 1 hit, 1 error, 2 LOB.

DOOR NEPTUNUS 8th - HENRICHS to 3b. ASJES to p for MARTIJN. DAANTJI grounded out to ss (0-1 K). FERNANDES grounded out to ss (1-2 FKB). DILLE flied out to cf (1-0 B). 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB.

CORENDON KINHEIM 9th - RICARDO struck out looking (1-2 KSBK). MARTINUS C struck out swinging to catcher (1-2 FSBS). MUZO struck out swinging, out at first c to 1b (1-2 KSFBS). 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB.

DOOR NEPTUNUS 9th - KEMP D flied out to rf (0-0). BOEKHOUDT singled to right field (1-0 B). LOPEZ singled to left center (0-2 KF); BOEKHOUDT advanced to second. ANTHONY singled through the right side (0-0); LOPEZ advanced to second, out at second rf to c to ss; BOEKHOUDT advanced to third. KEMP U walked (3-0 BBBB); ANTHONY advanced to second. HUIJSER struck out looking (3-2 KBBFBK). 0 runs, 3 hits, 0 errors, 3 LOB.

CORENDON KINHEIM 10th - MARTINUS C placed on second. MUZO placed on first. CREMER out at first 1b to 2b, SAC (1-0 B); MUZO advanced to second; MARTINUS C advanced to third. WEERT v singled through the left side, RBI (1-2 FBF); MUZO advanced to third; MARTINUS C scored, unearned. CUBA de singled through the right side, RBI (1-0 B); WEERT v advanced to second; MUZO scored, unearned. MARTINUS J pinch ran for WEERT v. ENGELHARDT struck out swinging (1-2 SBSFS). ARENDS flied out to cf (1-1 FB). 2 runs, 2 hits, 0 errors, 2 LOB.

DOOR NEPTUNUS 10th - MARTINUS J to lf. CUBA de to 3b. HENRICHS to 2b. KEMP U placed on second. HUIJSER placed on first. WAWOE pinch ran for HUIJSER. DAANTJI out at first p to 2b, SAC (1-2 FBF); WAWOE advanced to second; KEMP U advanced to third. FERNANDES reached on a fielder's choice to shortstop (0-1 K); WAWOE advanced to third; KEMP U out at home ss to c. DILLE grounded out to 2b (1-0 B). 0 runs, 0 hits, 0 errors, 2 LOB.

 
Line score
 


CORENDON KINHEIM 3, DOOR NEPTUNUS 1 (May 17, 2014 at Rotterdam)
----------------------------------------------------------------------
CORENDON KINHEIM.... 000 000 010 2 -  3  8  0
DOOR NEPTUNUS....... 000 010 000 0 -  1  5  3
----------------------------------------------------------------------
Pitchers: CORENDON KINHEIM - MARTIJN Jerrold; ASJES Aschwin(8) and RICARDO Dachenko.
DOOR NEPTUNUS - YNTEMA Orlando; ACKER van Jorian(8); DISMUKES Will(8) and HUIJSER Mourik.
Win-ASJES Aschwin  Loss-DISMUKES Will  T-2:45  A-0
Weather: Sunny
Game notes:
Scorers - NELISSEN Huub, SLINGER Stefan
CEB 2011